Apa itu Naturalist Party?

No. Naturalist Party Surah 103 Ayat 2:151 Rukun Negara (Kontrak Sosial)
1. Visi (One God) Iman 5:81 11:17 Rasul 33:45 12:108 2:176 Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya
2. Misi (Taubat) Amal 7:156-157 Baca 6:74-82 7:3 Memelihara cara hidup demokratik
3. Objektif (Uniti) Berpesan 58:22 Bersih 3:179 2:279 Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama
4. Strategi (Ekuiti) Kebenaran 4:82 Kitab 42:52-53 5:48|68 Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak
5. Pelan Tindakan Kesabaran 2:269 Hikmat 39:18 40:4 41:53 Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden
6. SMART (Realiti) Demi masa 8:17 Belum ketahui 96:5, 2:31-32 MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
7 Dan berjihadlah/21:104-107 kamu pada jalan/3:83 Allah/Sunnatullah/67:3-4 dengan jihad/3:97 yang sebenar-benarnya/9:19. Dia lah yang memilih/35:32/29:49 kamu; dan Ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan/40:51 dan susah payah dalam perkara ugama/30:30-32, ugama/10:105 bapa/2:130/4:125/16:120-123/2:124|129|151/3:68/3:33 kamu Ibrahim/6:161-162. Ia menamakan kamu: “orang-orang Islam/3:64” semenjak dahulu/42:13-15 dan di dalam/3:110 (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah/33:45 menjadi saksi/69:40-41 yang menerangkan kebenaran/5:8 perbuatan/60:8-9|4 kamu, dan supaya kamu pula layak/10:47 menjadi orang-orang yang memberi keterangan/4:65 kepada umat manusia. Oleh itu, dirikanlah sembahyang/29:45/24:55/7:172/36:16, dan berilah zakat/103/90, serta berpegang/5:55 teguhlah/9:16-24 kamu kepada Allah/Sunnatullah! Dia lah Pelindung kamu. Maka Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi pertolongan (22:78)

0 Comments:

Post a Comment