Malaysia


 1. STEP 1: Hak mempertahankan diri
  1. Repot Polis
  2. Bab II Perlembagaan; Hak asasi manusia
   • Perkara 4 (1) Perlembagaan
   • Perkara 5 (1) Perlembagaan
   • Perkara 8 (1) Perlembagaan
   • Perkara 11 (5) Perlembagaan
   • Perkara 150 (6A) Perlembagaan
   • Perkara 126 Perlembagaan
   • Perkara 125 (3) dan (9) Perlembagaan
   • Perkara 145 (6) Perlembagaan
   • Perkara 183 Perlembagaan

  3. Perkara 150 (6A) Perlembagaan; "darurat"
   • Agama (Perkara 11 (5))
   • Tradisi (Rukun Negara)
   • Kerakyatan (Bab II Perlembagaan)
   • Bahasa
   • Perkara 183 Perlembagaan

  4. Seksyen 19 & 21 KK; "penjawat awam"
  5. Seksyen 26 KK
  6. Seksyen 52 KK
  7. Bahagian IV KK: Hak Perlindungan Diri
 2. STEP 2: Bebanan bukti "perbuatan pengganas"
  1. Notis Tuntutan
   • Seksyen 2 (1) APK; "jangkitan"
   • Seksyen 11 (1) APK
   • Perkara 1 (1) PKA; "infection"
   • Perkara 3 PKA  2. Seksyen 3 (2) APB dan 130T KK
  3. Seksyen 130B (2)(3) KK; "perbuatan pengganas"
   • Seksyen 32 KK
   • Seksyen 202 KK
   • Seksyen 130M KK
   • Seksyen 130T KK
   • Seksyen 166 KK
   • Seksyen 52 KK
   • Seksyen 24 KK
   • Seksyen 39 KK
  4. Seksyen 191 KK; "keterangan palsu"

 3. STEP 3:
  • Repot Polis
  • Seksyen 130M KK
   • Seksyen 202 KK
   • Seksyen 166 KK
   • Seksyen 167 KK  • Seksyen 221 KK
  • Seksyen 130K dan 212 KK


 4. STEP 4: Civil disobedience
  • Statutory Notice
  • Seksyen 130T KK
   • Seksyen 221 KK  • Seksyen 130O KK; "peguam"
   • Seksyen 221 KK  • Seksyen 21 (c) dan 19 KK; "Hakim"
   • Ketua Hakim Negara & Peguam Negara
   • Perkara 126 Perlembagaan
   • s. 13 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
   • s. 21, Huraian 1 KK; bukti "penjawat awam"
   • s. 161, Misalan (a) KK; "Hakim/Ketua"
   • Perkara 132 Perlembagaan
   • s. 217 KK, Hakim ingkar undang-undang
   • s. 218 KK, Hakim buat rekod/alasan palsu
   • s. 219 KK, Perintah bercanggah Akta
   • s. 52 KK, "suci hati"
   • s. 24 KK, "secara tidak jujur"
   • s. 14 (1) Akta Mahkamah Kehakiman 1964
   • Kausa torts dan judicial review
   • Kausa fraud keputusan Mahkamah untuk kepentingan diri/jawatan sendiri
   • s. 77 KK, "suci hati"
   • s. 78 KK, "suci hati"
   • Kod Etika Hakim 2009

   • Seksyen 21 (c) Perkataan "penjawat awam" maknanya seorang yang termasuk di bawah mana-mana satu daripada yang dinyatakan di bawah ini (c) tiap-tiap Hakim. Huraian 1 - Orang-orang yang tersebut di atas ialah penjawat-penjawat awam, sama ada dilantik oleh Kerajaan atau tidak ("Perkara 132 Perlembagaan"); Kanun Keseksaan

   • It cannot be gainsaid that a judge who commits any criminal act of corruption or corrupt practice is not immune under s. 14 of the Courts of Judicature Act 1964 (CJA) from prosecution, and the AG, who is also Public Prosecutor, should not represent judges in such cases; Indah Desa Saujana Corp Sdn Bhd & Ors V. James Foong Cheng Yuen & Anor [2005] 4 CLJ 925

   • Seksyen 14. (1) Tiada seorang pun Hakim atau seorang lain yang bertindak secara kehakiman boleh dibawa guaman terhadapnya di dalam mana-mana mahkamah sivil kerana apa-apa perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan supaya dilakukan olehnya dalam menjalankan tugas kehakimannya, sama ada atau tidak dalam had bidang kuasanya, dan tiada apa-apa perintah bagi kos boleh dibuat terhadapnya, DENGAN SYARAT bahawa pada masa itu dia dengan suci hati mempercayai yang dia (tidak) mempunyai bidang kuasa ("seksyen 217, 218 dan 219 KK") untuk melakukan atau memerintahkan perbuatan yang diadukan itu; Akta Mahkamah Kehakiman 1964

   • Seksyen 52 Tidaklah boleh dikatakan dilakukan atau dipercayai dengan suci hati apa-apa yang dilakukan atau dipercayai dengan tiada hemat dan cermat yang semestinya; Kanun Keseksaan, "Suci hati"

   • Seksyen 24 Sesiapa yang membuat apa-apa dengan tujuan menyebabkan keuntungan salah kepada seseorang, atau kehilangan salah kepada seseorang lain tidak kira sama ada perbuatan itu menyebabkan kehilangan salah atau keuntungan salah sebenar, adalah dikatakan membuat perkara itu "secara tidak jujur". Huraian-Berkaitan dengan kesalahan-kesalahan pelesapan jenayah atau pecah amanah jenayah adalah tidak penting sama ada telah ada tujuan untuk memfraud atau memperdayakan mana-mana orang; Kanun Keseksaan, "Secara tidak jujur"

   • SEKSYEN 219. HAKIM MEMBUAT DALAM PEMBICARAAN KEHAKIMAN SUATU PERINTAH, LAPORAN, DSB., DENGAN CARA TAK JUJUR YANG IA KETAHUI BERLAWANAN DENGAN UNDANG-UNDANG

    Seksyen 219 Barang siapa, yang menjadi seorang penjawat awam, dengan cara tak jujur atau dengan jahatnya membuat atau menjatuhkan pada mana-mana peringkat pembicaraan kehakiman, apa-apa laporan, perintah, atau keputusan yang ia ketahui berlawanan dengan undang-undang hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tujuh tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; Kanun Keseksaan

   • SEKSYEN 218 HAKIM MEMBENTUK SUATU REKOD ATAU TULISAN YANG TIDAK BETUL DENGAN NIAT HENDAK MENYELAMATKAN ORANG DARIPADA SEKSAAN, ATAU HARTA DARIPADA DIRAMPAS

    Seksyen 218 Barang siapa, yang menjadi seorang penjawat awam, dan yang, sebagai penjawat awam itu, ditugas menyediakan apa-apa rekod atau lain-lain tulisan, membentuk rekod atau tulisan itu secara yang ia ketahui tidak betul dengan niat hendak menyebabkan, atau dengan mengetahui mungkin bahawa ia akan dengan jalan demikian itu menyebabkan, kerugian atau bencana kepada awam atau kepada seseorang, atau dengan niat jalan demikian itu hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui mungkin bahawa ia akan dengan jalan demikian itu menyelamatkan, seseorang daripada seksaan undang-undang, atau dengan niat hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan demikian itu menyelamatkan, apa-apa harta daripada dirampas atau daripada lain-lain tanggungan yang boleh dikenakan di sisi undang-undang, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai tiga ta-hun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; Kanun Keseksaan

   • SEKSYEN 217 HAKIM MENGINGKARI ARAHAN UNDANG-UNDANG DENGAN NIAT HENDAK MENYELAMATKAN ORANG DARIPADA SEKSAAN, ATAU HARTA DARIPADA DIRAMPAS

    Seksyen 217 Barang siapa, yang menjadi seorang penjawat awam, dengan mengetahuinya mengingkari sesuatu arahan undang-undang tentang cara bagaimana ia kena menjalankan pekerjaannya sebagai penjawat awam itu, dengan niat dengan jalan demikian itu hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui mungkin bahawa ia akan dengan jalan demikian itu menyelamatkan, seseorang daripada seksaan undang-undang, atau mengenakan ke atasnya, sesuatu seksaan yang ringan daripada yang ia boleh dikenakan, atau dengan niat hendak menyelamatkan, atau dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan demikian itu menyelamatkan, apa-apa harta daripada dirampas atau daripada apa-apa tanggungan yang boleh dikenakan di sisi undang-undang, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai dua tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya; Kanun Keseksaan

   • SEKSYEN 130K : MELINDUNGI ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN PENGGANAS

    Seksyen 130K Barang siapa yang melindung, atau mengelak, menghalang atau campurtangan dalam penangkapan (seksyen 221) mana-mana orang yang diketahui atau yang ada sebab untuk mempercayai bahawa orang itu: (a) telah melakukan atau sedang merancang atau adalah berkemungkinan akan melakukan perbuatan pengganas; atau (b) adalah ahli kumpulan pengganas, hendaklah dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup, dan hendaklah juga dikenakan denda; atau pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai dua puluh tahun, atau dengan denda; Kanun Keseksaan


Kanun Keseksaan (KK)
Akta Pencegahan & Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (APK)
Peraturan-peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 (PKA)0 Comments:

Post a Comment